Conclusion : References

References

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Noyaku no kisochishiki [Basic knowledge of agrochemicals]

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/index.html

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Kokunainosanbutsu ni okeru noyaku no shiyojyokyo oyobi zanryujyokyo no chyosa ni tsuite [The results of investigation on the use of agrochemicals in agricultural products produced in Japan and the residue status]

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_monitor.html

Ministry of Health, Labour and Welfare. Heisei 27 nendo shyokuhin cyu no zannryunoyaku to kensakekka [Test results such as pesticide residues in food in 2015]

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194458.html

Ministry of Health, Labour and Welfare Environmental Health Bureau Department of Food Safety and Environmental Health Standards and Evaluation Division. Syokuhineiseihou ni okeru noyaku no zanryu kijyun ni tsuite [Residue standards for pesticides in the Food Sanitation Law]

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_commu_agricultural _chemicals/pdf/agriculturalchemicals_shiryou3.pdf

Member of the Food Safety Committee Masao Hirose. Syokuhin cyu no zanryunoyaku no kenkoueikyohyoka ni tsuite [Evaluation of health effects of pesticide residues in food]

https://www.fsc.go.jp/monitor/moni_24/moni24-shiryo1-1-nagoya.pdf

General Foundation Food Analysis Technology Center SUNATEC. Syokuhin cyu zanryunoyaku no anzenseikakuho to hokisei [Ensuring the safety and legal regulations of pesticide residues in food]

http://www.mac.or.jp/mail/140401/01.shtml

Japan Crop Protection Association. Oshiete! Noyaku Q&A [Tell me! Agrochemicals Q&A]

https://www.jcpa.or.jp/qa/

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Noyaku no kisochishiki [Basic knowledge of Agrochemicals]

  http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tisiki/tisiki.html#kiso2

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Nosagyo shibojiko cyosa [Farming fatal accident investigation]

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/sibo.html

Masatsune Murata (2015). Tabemono no kisochisiki Syokuhin no anzen wo mamoru kennjinkaigi Syokuhin wo kagakusuru [Food science Basic knowledge of food]
Japan:Taisei Publishing

Kunitoshi Mitsumorimori (2015). Noyaku ha anzen nano ka Syokuhin no anzen wo mamoru kennjinkaigi Syokuhin wo kagakusuru [Food science Surprisingly unknown to food science]
Japan:Taisei Publishing

Chikako Uneyama (2009). Honto no “syoku no anzen” wo kangaeru (2009) [Thinking about real "food safety"]
Japan: Chemical doujin

Hideo Fukuda (2000). Noyaku ni taisuru gokai to henken [Misconceptions and prejudices about pesticides]
Japan:Chemical daily

Hideo Fukuda (2004). Zoku noyaku ni taisuru gokai to henken [Misconceptions and prejudices about pesticides (continued)]
Japan: Chemical daily

( final reference date : Norvember 19th 2019)

Tottori prefecture. ADI [ADI]

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/338861/10%20(239KB).pdf

Kanto Agricultural Administration Bureau Hamamatsu Regional Center. Noyaku no anzensei [Agrochemicals safety]

https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/iken/pdf/h250521hamamatsusiryou1.pdf

Hiroki Ota. Nihon no nogyo sangyo gijyutsu shi [History of Japanese agricultural industry and technology]

http://www.jppa.or.jp/shiryokan/pdf/68_10_49.pdf

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Wagakuni ni okeru kankyouhozengatanougo he no torikumi [Environmental conservation agriculture in Japan]

https://www.env.go.jp/chemi/kurohon/http1999/sec3_3.html

Ministry of the Environment. Kokurenkankyokeikaku(UNEP) [UNEP]

http://www.maff.go.jp/hakusyo/nou/h05/html/SB1.3.4.htm

Ministry of the Environment. Zanryusei yukiosenbusshitsu ni kansuru sutokkuhorumujyoyaku ni motoduku kokunaijisshikeikaku [National implementation plan based on the Stockholm Convention on persistent organic pollutants]

https://www.env.go.jp/chemi/pops/plan/all.pdf

Tokyo University Of Agriculture Hiromitsu Negishi. Noyaku no kankyoueikyo ni tsuite [Environmental impact of agrochemicals]

https://www.fsc.go.jp › fsciis › attachedFile › download

Tottori prefecture. Noyaku 2Noyakukisohen [Agrochemicals 2 Agrochemicals basics]

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/338861/5%20(267KB).pdf

Kinki Agricultural Administration Bureau Safety Management Division, Consumption and Safety Department. Noyaku no yakuwari to nougyouseisanngennba deno torikumi ni tsuite [Role of agrochemicals and efforts at agricultural production sites (Initiatives corresponding to the positive list system)]

https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/iken/pdf/18dai1siryou1-1.pdf

NPO corporation Life & Bio plaza 21. Shitte oki tai koto Noyaku hen [Things that you need to know Agrochemicals]

http://www.life-bio.or.jp/about/pdf/2_noyaku_ver2.pdf

National Institute for Agro-Environmental Sciences Masako Ueji. Noyaku no kankyoueikyo ni tsuite [Environmental impact of agrochemicals]

https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/iken/yamanashi190207/pdf/shiryo3.pdf

Shimane University Koki Yamamoto. Noyaku no kankyoueikyo ni tsuite [Environmental impact of agrochemicals]

https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/riskcom/pdf/yamamoto_1.pdf

LSI Medience Corporation Junko Kato. Yugaisei (Seitaikei he no eikyo) [Hazard (effect on ecosystem)]

https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/riskcom/pdf/yamamoto_1.pdf

Food Safety Commission [Glossary on Food Safety]

https://www.fsc.go.jp/yougoshu/visual_yougosyu_fsc_5_201307.pdf

Ministry of Health, Labor and Welfare [Agricultural chemical residues in food> Frequently asked questions]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/faq.html

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries [For those who want to know about pesticides]

https://www.maff.go.jp/j/fs/f_nouyaku/008.html

Public Interest Incorporated Foundation Japan Food Science Research Promotion Foundation [Publishing Q & A for Pesticide Residues in Foods]

https://www.ffcr.or.jp/zanryu/nouyaku-qa/post-28.html

Taichirou Futajima “Diet and Pesticide Residues”

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jisdh1991/4/2/4_2_3/_pdf

Go Back [What We Can ] Next [What Is Risk Man]


This site is participating in the 22th Japan Junior high school/high school Web contest
This site is participating in the 22th Japan Junior high school/high school Web contest


Contact Us